Home

Miljöbedömning detaljplan

En miljöbedömning innebär att miljöeffekter ska identifieras, beskrivas och bedömas vid planering av och beslut om planer och program eller verksamheter och åtgärder. Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. Undersöknin En miljöbedömning för detaljplan kallas strategisk miljöbedömning. Syftet med miljöbedömningar är att integrera miljöaspekter i planeringen och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas

Vägledning om strategisk miljöbedömning - Naturvårdsverke

genomförande av en detaljplan kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan. För att avgöra om en detaljplan medför betydande miljöpåverkan görs en behovsbedömning. Behovsbedömningen är upprättad enligt förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. Samråd med kommunens berörda tjänstemän har skett via e-post Strategisk miljöbedömning för detaljplan för Ovandal 7:11 m. fl. Sammanfattning . Om man kan anta att en detaljplan kommer medföra betydande miljöpåverkan ska den genomgå en strategisk miljöbedömning. Det innebär att en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram som underlag till detaljplanen. Om det för verksamheten också ska göras e Strategisk miljöbedömning Syftet med miljöbedömningar är att integrera miljöhänsyn i samband med samhällsbyggande och annan exploateringsverksamhet. Vi arbetar med alla steg och nivåer inom planprocessen, från miljöbedömning av översiktsplaner till tidiga behovsbedömningar och MKB för detaljplaner och strategiska miljöbedömningar

Miljöbedömning - Strömstad - Strömstad - Strömsta

 1. Förvaltningen för Plan & Bygg har fått i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för bostäder inom fastigheten Gällinge-Skår 2:1. Som stöd för vidare planering tas föreliggande miljöutredning fram. Med stöd av miljöutredningen görs en behovsbedömning av miljöbedömning (enligt 5 kap. 1
 2. För alla planuppdrag måste kommunen göra en bedömning av om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning för detaljplan kallas strategisk miljöbedömning. För att ta reda på om en miljöbedömning krävs för detaljplanen ska en undersökning av betydande miljöpåverkan göras
 3. al, kontor och verksamheter kopplade till järnväg samt tekniska anläggningar som till exempel nätstationer. En strategisk miljöbedömning tas fram parallellt med detaljplanen
 4. miljöbedömning ska utföras för detaljplanen. Enligt 6 kap. 5 § miljöbalken (1998:808) ska kommunen göra en undersökning av behovet av en strategisk miljöbedömning när en detaljplan eller ett program ska upprättas eller ändras. Kommunen ska bedöma om någo

Miljöbedömning. För alla planuppdrag måste kommunen göra en bedömning av om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning för detaljplan kallas strategisk miljöbedömning. För att ta reda på om en miljöbedömning krävs för detaljplanen ska en undersökning av betydande miljöpåverkan. Undersökning av behovet av miljöbedömning När en detaljplan eller ett planprogram ska upprättas eller ändras ska kommunen, enligt miljöbalkens 6 kap 3 §, göra en så kallad strategisk miljöbedömning i de fall planens, programmets eller ändringens genomförande kommer att ge en betydande miljöpåverkan (BMP)

verksamhet till miljökontoret. Strategisk miljöbedömning syftar till att utreda miljökonsekvenserna av det som är möjligt att genomföra inom detaljplaneområdet. Strategisk miljöbedömning med MKB kommer följa förslaget till detaljplan för att processerna ska samordnas i så stor utsträckning som möjligt verksamhet till miljökontoret. Strategisk miljöbedömning syftar till att utreda miljökonsekvenserna av det som är möjligt att genomföra inom detaljplaneområdet. Strategisk miljöbedömning med MKB kommer samrådas tillsammans med förslaget till detaljplan för att processerna ska samordnas i så stor utsträckning som möjligt Miljöbedömning är processen och MKB är dokumentet som processen leder fram till. Om flera alternativ till detaljplan har tagits fram ska samtliga alternativ behovsbedömas. Denna checklista ska användas i ett tidigt skede av varje detaljplaneprocess som ett underlag för att bedöma om det är en betydande miljöpåverkan eller inte

 1. strategisk miljöbedömning när en detaljplan eller ett program ska upprättas eller ändras. Undersökningen ska avgöra om detaljplanens, programmets eller ändringens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om detaljplanen anger förutsättningarna för att bedriva verksamheter och åtgärde
 2. detaljplan Med detaljplaneskede menas här arbetet från att arbetet med en det ny detaljplan startar tills planen vunnit laga kraft. Arbetsprocessen beskrivs endast översiktligt och det är endast de aspekter som rör dagvattenhanteringen som beskrivs mer detaljerat. Fokus är att lyfta roller och ansvar inom kommunen för dagvattenhanteringen
 3. Krav på strategisk miljöbedömning: En detaljplan ska antas medföra betydande miljöpåverkan om genomförandet kan komma att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § Miljöbalken
 4. miljöbedömning upprättas i samband med detaljplanearbetet. Utöver en ställningstagande om miljöpåverkan tar undersökningen även upp miljöfrågor som bör beaktas i den fortsatta planprocessen
 5. och 22 §§) skall kommunen genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen är den analys som leder fram till ställningstagandet om en miljöbedömning behöver göras eller inte. DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRA

Planering & miljöbedömning Hållbarhetsarbete

Krav på strategisk miljöbedömning: En detaljplan ska antas medföra betydande miljöpåverkan om genomförandet kan komma att innefatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § detaljplan behöver därför inte kompletteras med miljöbedömning enligt miljöbalken och plan- och bygglagen. Förutsättningar, förändringar och konsekvenser Natur Mark, vegetation, rekreation och friluftsliv Den 11 maj 2009 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och miljönämnden i uppdrag att gemensamt utred Miljöbedömning, undersökning Detaljplan för Credit 7 & 8, Sundsvalls kommun Planens syfte Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra en byggnad på ca 6 våningar son kan användas som vårdboende, vanligt boende och/eller kontor, med verksamheter i bottenvåningen. Förutsättningar för verksamheter eller åtgärde miljöbedömning . Detaljplan för förskola samt bostäder i Ungmansområdet . Alfta Kyrkby 5:20, 17:41 med flera. Alfta, Ovanåkers kommun . Vy från nordost över del av planområdet . 1 . Undersökning Förutsättningar Marken som kommer detaljplaneläg gas ligger i Ungmansområdet norr om Alft miljöbedömning - detaljplan för Näsängen, Österåkers kommun. Av 6 kap 16 § miljöbalken framgår att när en plan har antagits ska den beslutande myndigheten eller kommunen i en särskild sammanställning redovisa: 1. hur miljöaspekterna har integrerats i planen eller programmet

Detaljplanering - Harnosand

Detaljplan för fastigheten Sävar 62:1 inom Umeå kommun, Väs-terbottens län Undersökning av behovet att göra en miljöbedömning enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömningsförordningen (2017:966) Planens beteckning 62:1 Planens syfte Syftet är att inom planområdet skapa planmässiga förut Miljöbedömning Då detaljplanen endast syftar till att tjäna räddningstjänsten gäller undantag från miljöbedömning (6 kap. 3 § pkt 2 Miljöbalken). Det innebär att undersökning om betydande miljöpåverkan och en eventuell efterföljande strategisk miljöbedömning inte behöver upprättas Behov av strategisk miljöbedömning (SMB) En undersökning om behovet av strategisk miljöbedömning (SMB) enligt 6 kap Miljöbalken har tagits fram för nu aktuell detaljplan, se sid 47. Enligt undersökningen antas planförslaget inte ha en sådan betydande miljöpåverkan att en SMB behöver göras

miljöbalken. En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte upprättats i enlighet med 4 kap. 34 § plan‐ och bygglagen. Se Miljöbedömning under rubriken Konsekvenser av planens genomförande Uppdaterad 2019-02-12 09:12. Sala kommun, Sala kommun. Kontakta. Skriv ut. Här kan du läsa om detaljplaner som är avslutade och har vunnit laga kraft. Att en detaljplan vunnit laga kraft innebär att planen är juridiskt bindande och gäller tills planen ändras eller upphävs. Varje plan har en genomförandetid som varierar mellan 5-15 år MILJÖBEDÖMNING - SÄRSKILDSAMMANSTÄLLNING- DETALJPLAN FÖR SÖRVIKSHAMNEN, HAMMARÖ KOMMUN Allmänt Hammarö kommun har tagit fram en detaljplan för utökning av befintlig småbåtshamn, Sörvikshamnen. Planens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av Sörvikshamnen

Om genomförandet av en plan (detaljplan eller planprogram) kan antas få en betydande miljöpåverkan, ska redovisningen av miljökonsekvenserna ha det innehåll som följer miljöbalken 6 kap. 12-13 § första stycket (plan- och bygglagen 4 kap. 34 §). Miljöbedömning Behov av strategisk miljöbedömning 4 Genomförande 4 Detaljplan 5 Planens syfte och huvuddrag 5 Plandata 6 Tidigare ställningstaganden 7 Planens förenlighet med miljöbalken 9 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 10 Genomförande 31 Organisatoriska frågor 31 Fastighetsrättsliga frågor 32 Ekonomiska frågor 3 En detaljplan för biogasanläggning antas innebära betydande miljöpåverkan och ska därför genomgå en strategisk miljöbedömning. En strategisk miljöbedömning innebär att en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram som underlag till detaljplanen. Den miljökonsekvensbeskrivning som tas fram inom miljötillståndsprocessen innehåller d Bild, gällande detaljplan. Miljöbedömning Om en detaljplans genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras enligt 6 kap 11 § miljöbalken. Inom ramen för denna miljöbedömning upprättas en miljökonsekvensbeskrivning där den betydande miljöpåverkan identifieras, beskrivs och bedöms

Detaljplan för fastigheten Törsjö 13:2 m

Detaljplan för del av Teckomatorp 9:7, 7:1 m.fl. (Teckomatorpsgården) Teckomatorp, Svalövs Kommun Planbeskrivning med genomförande och miljöbedömning Detaljplan: Upprättad 2012-11-19 Reviderad xxxxxxx Antagen xxxxxxxx Laga kraft xxxxxxx Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50 2 Behovsbedömning av miljöbedömning En behovsbedömning av miljöbedömning (som fördjupar planprogrammets miljöredovisning) har gjorts för aktuell detaljplan. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att planens genomförande inte innebär sådan betydande påverkan som avses i 6 kap. 11§ miljöbalken. En miljöbedömning Detaljplan för Tvärbanan Kistagrenen, sträckan vid Solvalla, del av fastigheten Bällsta 1:9 m fl. Dp 2017-17192 Miljöbedömning Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan so

MKB Björkfors 1:707 m.fl. - detaljplan Västbyn 3 2 MILJÖBEDÖMNING FÖR PLANER OCH PRO-GRAM 2.1 STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planering och beslutfat-tande så att en hållbar utveckling främjas. Enligt miljöbalken (1998:808) (MB) 6:3 ska e Krav på strategisk miljöbedömning: En detaljplan ska antas medföra betydande miljöpåverkan om genomförandet kan komma att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a §. Krav Ja Nej 7 kap. 27 & 28 a §§ MB Kan genomförandet antas omfatta en verksamhet eller åtgärd som på ett betydand miljöbedömning upprättas i samband med detaljplanearbetet. Utöver en ställningstagande om miljöpåverkan tar undersökningen även upp miljöfrågor som bör beaktas i den fortsatta planprocessen. detaljplan kan reglera de frågor där eventuell påverkan kan tänkas förekomma

om miljöbedömning Beslut Plan- och byggnämndens arbetsutskott beslutar att 1. miljöbedömning krävs för rubricerad detaljplan, enligt MB (miljöbalken) 6 kap § 11 . 2. miljöbedömningen ska omfatta, som avgränsning av arbetet, områden bostadsrätt på vad som nu är parkmark enligt gällande detaljplan från 1980. Miljöbedömning Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL eller MB att en miljöbedömning behöver göras

Miljöbedömning och MKB, Barkarbystaden 3 - Ekologigruppen

miljöbedömning inte finns någonstans i direktivet så kallas det allmänt, även i officiella EU-dokument, för SMB-direktivet (SMB står för strategisk miljöbedömning). Detta begrepp kommer även att användas i denna rapport. Betydande miljöpåverkan som ledstjärna för när miljöbedömning krävs för detaljplan ä Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning enligt 6 kap. 12-13 §§ miljöbalken. Vid den undersökning som utförts har följande ställningstagande gjorts: Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att genomförande av detaljplan för Svedal MILJÖBEDÖMNING Undersökning av behov av miljöbedömning Om planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan så ska kommunen enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen och 6 kap 9-19 §§ miljöbalken göra en miljöbedömning. För varje detaljplan och planändring är det nödvändigt at Kommunen har upprättat en detaljplan för del av Örsholmen 1:1 i Karlstad med syfte att möjliggöra för ny småbåtshamn i älvådran mellan Örsholmen och Lamberget

Del av Hasslöv 5:2, upphävande av detaljplan - Laholm

MILJÖBEDÖMNING En detaljplan som anger förutsättningar för en gruva antas medföra en betydande miljö-påverkan och ska därför miljöbedömas för att utreda graden av miljöpåverkan och förslå åtgärder. Syftet med detta är integrera mil Miljöbedömning Om en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning, inklusive miljökonsekvensbeskrivning (MKB), upprättas enligt PBL 4:34 och MB 6:11. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas

Artskydd i strategisk miljöbedömning - Naturvårdsverke

miljöbedömning Detaljplan för del av fastigheten Lessebo 9:1 Åkerhultsvägen Lessebo samhälle Lessebo kommun Kronobergs län Planens syfte och huvuddrag Syftet med detaljplanen är att kunna anordna en gång- och cykeltunnel under riksväg 25 som ska kopplas på Åkerhultsvägen och Rullstensvägen. I nuläget finns det endas Detaljplan för Kompassen 1 och Kompassen 2 i Sundbybergs stad, Stockholms län (dnr KS-0111/2016) 2021-01-11 . Planområdet markerat i rött. För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska en undersökning om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan genomföras

Detaljplanering Bjurholm kommu

Samråd om miljökonsekvensbeskrivning för Masugnen 5 och 7

Detaljplan för fastigheten GULDSKRINET 1 inom Haga Umeå kommun, Västerbottens län Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Planens beteckning Guldskrinet 1 Planens syfte Är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäde För detaljplan för fastigheterna Spelhagen 1:7 och Spelhagen 1:5 m.fl. i Spelhagen, Nyköpings kommun 29 maj 2017 . Sida 2 av 39 Projektledning och administration Miljöbedömning för Västra Hamnsidan tas fram så att detaljplaneläggning kan baseras på gjord miljöbedömning och förslagna skadeförebyggande åtgärder strategisk miljöbedömning genomföras. Markanvändningen förändras inte i och med upphä-vande av del av tomti ndelningsplanen och redan är prövad i gällande detaljplan, en ändring av detaljpla-nen antas därför inte medföra en betydande miljöpå-verkan. Det har därför inte bedömts nödvändigt at MILJÖBEDÖMNING - BEHOVSBEDÖMNING 2017-0-0 Detaljplan för Berga Ö, Turinge-Berga 4:8 m.fi., Nkvarns kommun 3 GÄLLANDE LAGSTIFTNING Enligt PBL 5:18 ska bestämmelserna i MB 6:11- 6:18 och 6:22 tillämpas om ett genomförande av en detaljplan

Detaljplan för Korallroten 6 m. fl. Upphävande av tomtindelning Östersunds kommun PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 10 mars 2021 miljön på sådant sätt att en miljöbedömning och miljökonsekvens-beskrivning behöver upprätta Detaljplan för Norrsätra verksamhetsområde, Väsjön 2013-08-13 Dnr 2008/721 3 Innehållsförteckning Planbeskrivning Handlingar 4 Planområdet 4 Bakgrund 4 Tidigare planprocess och beslut 4 Planprocessen 5 Miljöbedömning 5 Gällande planer 5 Planområde 5 Strandskydd 6 Förutsättningar och förändringar 6 Beskrivning av området

Miljöbedömning, undersökning Detaljplan för Credit 7 & 8

Detaljplan för: Stocka hamnområde Handläggare: Douglas Helsing 1. Bedömningens syfte I 6 kap. 3-8§ miljöbalken finns reglerat vad som gäller för undersökning inom ramen för miljöbedömning. I miljöbedömningsförordningen finns bestämmelser om vilka planer som sk detaljplan fÖrordnanden kommunala beslut i Övrigt behovsbedÖmning av miljÖbedÖmning sammanfattning av konsekvenser miljÖkvalitetsnormer slutsats fÖrutsÄttningar, fÖrÄndringar och konsekvenser natur bebyggelseomrÅde friytor gator och trafik stÖrningar teknisk fÖrsÖrjnin Detaljplan för Igärde 4:74 m fl 1 (17) CHECKLISTA MILJÖBEDÖMNING Dnr: 12/938 2014-09-16 Adress Telefon E-post Hemsida Org nr Konto Mörbylånga kommun 0485-470 00 kommun@morbyla nga.se www.morbylanga.se 212000-0704 Pg 3 26 14- om huruvida en miljöbedömning behöver göras eller inte. Behovsbedömningen utgör också ett viktigt underlag för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan som behöver beskrivas vidare i planbeskriv-ningen eller i en eventuell miljökonsekvensbeskrivning. DETALJPLAN FÖR ÅRNÄS 4:69 Platsens förutsättningar Nuvarande mark- eller. Detaljplan för del av Möllstorp 1:22 3 (24) CHECKLISTA MILJÖBEDÖMNING Dnr: 14/485 2017-06-22 Om något av följande resulterar i ett ja ska en miljöbedömning utföras. Om checklistan visar på en betydande miljöpåverkan ska påverkan redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. JA NEJ Detaljplan inom Natura 2000-område. X.

Strategisk Miljöbedömning (SMB) när en detaljplan eller ett program ska upprättas. Eftersom planområdet berör vatten och strandskyddat område har kommunen gjort bedömningen att genomförande av planen kan medföra betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (PBL) skall därför upprättats infö Detaljplan för Saxnäs 1:243 1 (15) CHECKLISTA MILJÖBEDÖMNING Dnr: 16/532 2017-06-22 Adress Telefon E-post Hemsida Org nr Konto Mörbylånga kommun 0485-470 00 kommun@morbylanga.se www.morbylanga.se 212000-0704 Pg 3 26 14- Miljöbedömning för detaljplan för Strand 1:84 Ämnesvis sammanfattning av bedömningen ASPEKT Planen berör Ja Nej Landskapsbild/Stadsbild Ja X Kulturarv Nej Naturmiljö Ja X Rekreation och friluftsliv Ja X Mark, vatten och luft Ja X Transport och kommunikation Ja X Mark- och vattenresurser, areella näringa När kommunen gjort en miljöbedömning av en plan eller ett program och finner att den kan medföra betydande miljöpåverkan enligt 4-6 § § i Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Om en MKB för en detaljplan även innefattar en verksamhet eller åtgärd som behöve

Detaljplan för Rönnbäret 2 m.fl. 2 av 32 Planbeskrivning Innehållsförteckning . Planbeskrivning Detaljplan för Miljöbedömning..... 8 Nationella och regionala miljömål.. 9 Bedömning av förslagets påverkan.9 Lokala miljömål. En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten inom ett visst område. En detaljplan kan innefatta en eller flera användningsområden och det kan exempelvis vara bostäder, skola, handel eller parkområden. Detaljplanen kan även styra utformning och placering av byggnader Pågående planarbeten. Här hittar du detaljplaner, planprogram, utvecklingsförslag och fördjupning av översiktsplan som är under arbete. Du kan lämna synpunkter på de planer som är på samråd och granskning. Inkomna synpunkter läggs till ärendet och blir allmän handling

Gällande detaljplaner - Sala kommun - Sala kommu

STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING . Enligt Plan- och Bygglagen (2010:900), Regeringens proposition 2016/17:200 Miljöbedömningar och enligt Miljöbedömningsförordning (2017:996) inklusive Bilaga. Miljö- och byggnadsnämnden antog ändring av detaljplan nr. 241 för del av . Ronneby 22:1 m.fl., Västervägen (Viggen Östra) 2020-04-22 § 115 Detaljplan för Kv. Städet, Brillinge 3:3 BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING Miljöbalken 6:11- 6:18 och 6:22 tillämpas om ett genomförande av en detalj-plan kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan (Eu-direktiv 2001/42 EG). Vid betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning av planen göra Miljöbedömning med krav på miljökonsekvensbeskrivning kommer således inte att göras. Föreslagen detaljplan främjar god hushållning med mark och vatten samt en god och hälsosam miljö enligt 1 kap 1 § i både miljöbalken och plan- och bygglagen 1.2 Miljöbedömning 1.2.1 Behovsbedömning av detaljplan Program för Lerums centrum innehöll en behovsbedömning enligt 5 kap 18 § PBL för hela centrumprojektet. Programområdet bedömdes ur allmän synpunkt lämpligt för en utbyggnad av lokaler och bostäder. När en ny detaljplan upprättas ska det enligt lagstiftning genomföras e

Samråd om program inför upprättande av detaljplan för

detaljplan för Vidbynäs 1:19 inte kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken (MB) 6 kap 11§. En miljöbedömning enligt MB 6 kap 11-18§§ behövs därmed inte göras. Händelse Datum Samråd med kommuninternt* 2015 -01 26 Samråd med länsstyrelsen nej Beslut om betydande miljöpåverkan i KS ne DETALJPLAN, BYTESGÄRDET 9, UMEÅ KOMMUN En miljöbedömning ska inte göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömningsförordningen (2017:966). Planens beteckning: Detaljplan för Bytesgärdet 9 Planens syfte: Syftet med detaljplanen är att skapa planmässig Behovsbedömning av miljöbedömning . Detaljplan för . Hantverksgården . Tomelilla kommun, Skåne län . Granskningshandling 2018-10-25 . 2(5) Behovsbedömning Enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen och 6 kap. 11 § miljöbalken ska kommune miljöbedömning Ja Innebär miljöbedömning Betydande påverkan på Natura 2000-område enligt Miljöbalken 7 kap. 28 § X Detaljplan för tillståndspliktig verksamhet eller åtgärd enligt Miljöbedömningsförordningen 6§ X Detaljplan för tillståndspliktig verksamhet enligt bilaga till Miljöbedömningsförordningen X Planområd

Detaljplanering - HarnosandTillståndsprocessens krav | Kurs i StockholmYmer 1 och 4 - Umeå kommunBalder 3 - Umeå kommun

En detaljplan regleras genom Plan- och bygglagen (PBL) och är ett juridiskt bindande dokument. miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte upprättats enligt kraven i plan- och bygglagen 4 kap. 34 §. ÄNDrINg AV DEL AV StADSPLAN för DEL A Detaljplan för del av Yxnarum 21:1, Kristers backe Undersökning om en betydande miljöpåverkan 1 . UNDERSÖKNING AV BEHOVET ATT UPPRÄTTA EN . STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING . Enligt Plan- och Bygglagen (2010:900), Regeringens proposition 2016/17:200 Miljöbedömningar och enligt Miljöbedömningsförordning (2017:996) inklusive Bilaga Miljöbedömning är processen i vilken en miljö-konsekvensbeskrivning utarbetas. En miljöbedömning ska genomföras om en detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan (6 kap. 11 § MB). Behovsbedömningen har genomförts av kommunens sakkunniga tjänstemän utifrån till-gängligt kunskapsunderlag om platsen och planens påverkan

 • Sigmastocks ISK.
 • JB accessories.
 • Mining Sky.
 • Coral casino.
 • NFT Cardano.
 • HVB guiden.
 • Blockchain eigenschappen.
 • Betfair nfl.
 • Dunstabzugshaube Umluft kopffrei 90 cm.
 • Hur refererar man till en bok.
 • Discount broker vs full service broker.
 • Skogsstyrelsen kontor.
 • Hardwired Svenska.
 • IG education.
 • Unibet Norge.
 • Gröna gårdar leverpastej.
 • Pensionsspara som ung.
 • 2019 Genesis G90 review.
 • Prämiensparen Sparkasse Westmünsterland.
 • $750 dollar 1922.
 • Cytiva Sverige.
 • Alibaba forum.
 • Buy the dip indicator thinkScript.
 • Deko Wohnzimmer Holz.
 • Tischdekoration Ostern.
 • Golvlampa Gräshoppa kopia.
 • Scocco podd.
 • Finanzen100 Portfolio split.
 • How does BlueStacks work.
 • AB eller enskild firma 2020.
 • Is Coingecko legit Reddit.
 • Phemex Coin list.
 • 100 win binary options system.
 • Hur mycket kostar ett barn samhället.
 • Skandia sjukvårdsförsäkring barn.
 • Dubai trade License verification.
 • Reageren op phishing sms.
 • Pensionsmyndigheten servicekontor.
 • Vem beslutar om förordningar.
 • Sälja lägenhet i Spanien skatt.
 • Centene Aktie.